Privacy:

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Indien gewenst sturen wij u graag een digitaal exemplaar per email ten behoeve van uw administratie.

Onderwerpen

a. Privacyverklaring IBTO

b. Toestemmingsverklaring

c. Verantwoordelijke

d. Gebruik van persoonsgegevens

e. Verstrekking aan derden

f. Profilering en cookies

g. Beveiligen en bewaren

h. Websites van derden

i. Minderjarigen

j. Wijzigingen in deze privacyverklaring

k. Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

l. Autoriteit Persoonsgegevens

m. Inwerkingtreding

 

a.         Privacyverklaring IBTO

IBTO is een particulier trainingsbureau dat opleidingen en trainingen aanbiedt op het gebied van veiligheid, weerbaarheid en teamprocessen.

Via onze websites bieden wij opleidingen en trainingen aan voor bedrijven en instellingen. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken we bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.

b.        Toestemmingsverklaring

Indien je een aanvraag om informatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan IBTO verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken;

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

c.         Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 IBTO, t.n.v. Dhr. O.F. Sichterman, gevestigd te Haarlem, telefoonnummer (06) 24389613, KvK nummer 37150822

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. 

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

- duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;

-    het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;

 -    je eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist

 -    jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te  kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

-    wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

-    passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

-    jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18:00 uur

Telefonisch     06 - 243 89 613

E-mail  Via: contact@ibto.nl

d.        Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn indien je bijvoorbeeld per mail een verzoek om informatie van een dienst aanvraagt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om met jou in contact te kunnen.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

naam

bedrijfsgegevens

e-mailadres

functie

geboortedatum

IBAN

NAW-gegevens

Telefoonnummer

 Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

om jou de mogelijkheid te bieden om informatie aan te vragen over een opleiding of training via onze websites;

om jouw aanvraag te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;

om je inschrijving te verwerken voor het volgen van een opleiding of training;

om je klacht over ons of een bedrijf of je reactie op een klacht te verwerken;

om je te benaderen over je klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen;

om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;

om in het kader van een training of opleiding informatie te verzenden zoals uitnodigingen, toezending lesmateriaal of het adequaat bijhouden van presentielijsten of het opmaken van getuigschriften of certificaten.

e.        Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens (soms) door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de door jou gegeven opdracht of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het faciliteren van trainingslocaties of het aanvragen van voeding;

de afhandeling van drukwerk zoals specifiek lesmateriaal, certificaten op naam gesteld en geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder meer (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

f.         Profilering en cookies

Wij maken geen gebruik van cookies of combinaties van jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen.

g.        Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard-bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 2 jaar nadat je bij ons een dienst hebt afgenomen of aangevraagd, zullen verwijderen met uitzondering van de namen en contactadressen van opdrachtgevers. Deze hebben een bewaartermijn van 3 jaar in het kader van relatiebeheer.

Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

h.         Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

i.          Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze diensten.

j.          Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor jij ze hebt afgegeven.

Het is  aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

k.         Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Je kunt contact opnemen met IBTO via de volgende gegevens:

Telefonisch     06 - 243 89 613

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18:00 uur

E-mail  Via contact@ibto.nl

Identificatie

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,je adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Ook wanneer je je aanvraag telefonisch indient, zullen we je aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij jouw verzoek in behandeling zullen nemen 

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

l.          Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

m.        Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 13 januari 2022.

© OFS 2022